banner ad

Ustawa o ochronie dzieci przed ideologią gender, zboczeniami i przemocą?

| 23 maja 2013 | 0 Komentarzy

KongresKobietKonserwatywnychKongres Rodzin i Kobiet Konserwatywnych opublikował dzisiaj postulaty, do których między innymi należą wprowadzenie ustawy o ochronie dzieci przed ideologią gender, zboczeniami i przemocą oraz usunięcie gender z państwowych uczelni, a szerzej zaprzestanie finansowania tej ideologii z pieniędzy podatnika.

Publikujemy je w całości:

Kongres Rodzin i Kobiet Konserwatywnych
Poznań, 18 maja AD 2013

P o s t u l a t y

 1. Rodzina jest podstawowym środowiskiem narodzin i rozwoju człowieka oraz fundamentem budowania zdrowego społeczeństwa. Zmiany wewnątrz rodziny mogą spowodować zmiany całego społeczeństwa, dlatego uznajemy rodzinę za źródło życia narodu oraz prawidłowego funkcjonowania państwa.
 2. Silna rodzina jest podstawą rozwoju i przyszłości Polski. W rodzinie wzrastają kolejne generacje zapewniając zastępowalność pokoleń. Suwerenność demograficzna zależy przede wszystkim od liczebności kolejnych generacji, dlatego inwestycja w rozwój rodzin, zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym jest nowoczesnym podejściem do budowania wolnego państwa. Liczne, nowoczesne rodziny są przyszłością Polski. Zamierzona bezdzietność jest w dłuższej perspektywie przyczyną starzenia się społeczeństwa.
 3. Rodzina jako związek kobiety i mężczyzny obdarzonych potomstwem powinna być strategicznym celem polityki państwa. Polityka rodzinna rozumiana jako wielowymiarowe, systemowe działania publiczne powinna być realizowana w szczególności w obszarach: prawa, gospodarki, finansów, ochrony zdrowia, edukacji, pracy i promocji. Prowadzenie polityki rodzinnej państwa powinno być wyrazem docenienia dobra, jakim jest rodzina wychowująca dzieci. Wyrażać się ona winna w aktywnej promocji wartości rodzinnych w społeczeństwie.
 4. Realizacja głównego celu strategicznego polityki rodzinnej państwa wymaga określenia celów pośrednich zapewniających realizację i wdrożenie priorytetów. Obecne, incydentalne i rozproszone działania władz różnych szczebli nie zapewniają rozwoju ludnościowego i tym samym rozwiązania problemów demograficznych Polski.
 5. Proponujemy w pierwszym rzędzie podjęcie działań na rzecz tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu rodzin, umacnianiu więzi rodzinnych oraz promocji w świadomości społecznej wartości rodziny. Działania, które powinny być niezwłocznie podjęte, to budowanie mody na rodzinę w szczególności poprzez:
 • kształtowanie postaw prorodzinnych w informacyjnych i promocyjnych kampaniach społecznych;
 • rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i promocyjnych na temat wartości rodzinnych i przygotowania do życia w rodzinie wśród młodzieży szkolnej;
 • tworzenie warunków gwarantujących osiągnięcie samodzielności i stabilności ekonomicznej oraz niezależności mieszkaniowej rodzin;
 • podejmowanie działań prozatrudnieniowych dla rodziców i tworzenie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym;
 • wprowadzenie udogodnień dla przedsiębiorców stosujących praktyczne rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym;
 • wprowadzenie udogodnień infrastrukturalnych takich, jak wydzielone miejsca parkingowe dla matek w widocznej ciąży oraz rodziców z dziećmi, dostosowane do wielkości samochodów rodzinnych;
 • obniżenie podatku VAT na artykuły dziecięce z 23% do 8%;
 • uznanie wysiłku wychowawczego rodziców rezygnujących z pracy zawodowej w okresie opieki nad dziećmi za pracę i przyznanie im pensji z pełnym ubezpieczeniem emerytalnym i świadczeniami zdrowotnymi, uzależnionej od liczby i wieku dzieci;
 • wprowadzenie dodatków emerytalnych uzależnionych od liczby dzieci oraz od wysokości płaconych przez nie składek ZUS;
 • wprowadzenie progresywnych ulg podatkowych wynikające z zasady solidarności społecznej, uwzględniającej fakt, że rodzina jako całość pracuje na rzecz publicznego dobra wspólnego i jako taka stanowi podmiot podatku dochodowego;
 • urealnienie wysokości świadczeń rodzinnych i progów uprawniających do ich otrzymywania, tak by świadczenia te były realnym instrumentem polityki rodzinnej;
 • powołanie przy rządzie instytucji odpowiedzialnej za badanie skutków regulacji prawnych pod katem wpływu na rodzinę;
 • objęcie szczególną opieką państwa rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej oraz ustanowienie dodatku stypendialnego dla dzieci zagrożonych ubóstwem.

6. Małżeństwo mężczyzny i kobiety oraz stworzoną przez nich rodzinę należy chronić przed ideologią gender, w szczególności poprzez:

 • informowanie opinii publicznej o totalitarnym charakterze ideologii gender;
 • usunięcie gender z państwowych uczelni, a szerzej zaprzestanie finansowania tej ideologii z pieniędzy podatnika;
 • wprowadzenie ustawy o ochronie dzieci przed ideologią gender, zboczeniami i przemocą

 

http://kongreskobietkonserwatywnych.pl/postulaty/

 

Kategoria: Wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *